Radonsperre

Radon  -  et helseproblem

Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder radon i bolighus. Radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft etter røyking, men få gjør noe med problemet. Husbanken gir økonomisk støtte til utbedringstiltak.

Statens strålevern foretok høsten og vinteren 2000/01 en landsomfattende kartlegging av radonkonsentrasjon i bolighus. 29000 boliger fordelt på 114 kommuner ble undersøkt. 2570 av de kartlagte boligene har en radonkonsentrasjon som overstiger anbefalt tiltaksnivå på 200 bequerel.
Nytt tiltaksnivå fra 2011 er 100 bequerel.

Byggegrunnen er den viktigste radon kilden i norske bygg og i de aller fleste tilfeller hovedårsaken til forhøyede radon konsentrasjoner i inneluften.

Å sikre seg mot slike helseskadelige radon konsentrasjoner allerede i byggefasen, er både enklere og billigere enn å gjøre noe i en eksisterende bygning. Stråledosene fra radongass i grunnen kan begrenses til et ufarlig nivå med forsegling av grunnen med syntetiske membraner.

Hva er radon og hvordan virker den? (utdrag fra Byggforsk og Icopal)

 • Radon er en usynlig og luktfri edelgass som dannes fra uran (U-238)
 • Et datterprodukt av radium
 • Forekommer i varierende mengde i alt steinmateriale.
 • Uran rik granitt og alunskifer har høyt radonnivå
 • Siver opp gjennom sprekker i grunnen eller transporteres med vann
 • Kan frigjøres i luften vi puster, gassen påvirker menneskene ved innånding
 • Radon (Rn-222) har en halveringstid på 3,8 dager, nedbrytningsstoffene fra  radon kalles radondøtre.
 • Radondøtre gir stråledoser til lunger og bronkier ved innånding,  skadevirkningene er primært lungekreft.
 • Røykere har 10 ganger høyere risiko for å bli syke enn ikke-røykere.
 • Radonkonsentrasjonen i hus kan ikke forutsies før bygningen er oppført.
 • Sannsynligheten for forhøyede radon- konsentrasjoner fra byggegrunnen kan  forutsies  ut fra erfaring og målinger i det bestemte området.
 • Radonaktivitet måles i Becquerel (Bq)

Byggegrunn

Hva bestemmer hvor stor påkjenning en bygning får?

 •  Innholdet av radium i bergartene og massene rundt konstruksjonen
 •  Bergartmaterialets evne til å frigi radon til jordluften
 •  Byggegrunnens evne til å transportere radon
 •  Luft- og diffusjonstettheten i konstruksjonene mot grunnen

 

Bergart Aktivitetskonsentrasjon av Ra-226 (Bq/kg)
Gneis 20-100
Normal granitt 20-120
Thorium- og uranrik granitt 100-500
Alunskifer 120-5000
Andre typer bergarter 1-150


Bygningsmaterialer

 •  Frigivelse av radon fra bygningsmaterialer alene er sjelden årsak til forhøyede  radonkonsentrasjoner i inneluften i Norge.
 •  Spesielle typer betong, teglstein og naturstein kan inneholde forhøyede  konsentrasjoner av radium


Preventive tiltak før bygging

 •  Unngå at Radon kommer inn i bygninger ved bruk av Radonmembran
 •  En absolutt tett utførelse av høy håndverksmessig kvalitet er nødvendig. Alle  detaljer skal være 100%. Selv en liten sprekk kan ødelegge virkningen
 •  Ekstra fokus på rør- og kabelgjennomføringer
 •  Enkelt og billig å installere under bygging, men dyrt og vanskelig å  ettermontere


 

Preventive tiltak etter bygging

 •  Balansert ventilasjon
 •  Utluftning av byggegrunn
 •  Dyrt og vanskelig å ettermontere (vanskelig å dokumentere virkningen)

 

Borge Miljøservice AS har lang erfaring og gode referanser med radonsperrer. Ta kontakt for ytterligere informasjon og løsningsforslag.Se vår referanseliste.


Referanselisten er kun et utvalg av våre prosjekter, ta gjerne kontakt med oss for å få en komplett referanseliste.


Illustrasjonene er brukt med tillatelse fra Strålevernets Radonweb


Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital