Radonsperre

Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder radon i bolighus. Radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft etter røyking, men få gjør noe med problemet. Husbanken gir økonomisk støtte til utbedringstiltak. Borge Miljøservice kan hjelpe deg med løsninger for en radonfri bygning.
Les mer »

Bunn og toppdekking av deponier

Forurensning fra ulike avfallsplasser (deponier) med f. eks søppel eller industriavfall er en risiko for grunnvannet. I dag stilles det krav til at sigevannet fra disse deponiene fanges opp og blir renset før det sendes tilbake til naturen.
Les mer »

Andre membranarbeider

Mange av våre veger og jernbaner passerer gjennom områder med viktige grunnvannsforekomster. Grunnvannet i disse områdene infiltreres kontinuerlig av forurenset vann som inneholder veisalt, avgasser, oljesøl asfaltstøv, partikler fra bildekk m. m. Transport av farlig gods og kjemikalier øker risikoen for forurensning ytterligere.
Les mer »

Fordrøyningskassetter

Vi leverer og monterer fiberduk og membran til fordrøyningskassetter/fordrøyningsmagasin. Våre montører har også bred erfaring med montering av de ulike typer kassetter.
»
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital