HMS-målsetting

Bedriftens mål med HMS arbeidet, er å ha et arbeidsmiljø som virker helsefremmende og som forebygger skader og sykdom hos våre ansatte og våre samarbeidspartnere. Vi ønsker at vår tilstedeværelse skal virke positivt på omgivelsene og jobber systematisk for å minimere belastning der vi gjennomfører våre prosjekter.

HMS faktorer som har oppmerksomhet for oss:

Korrekte arbeidsstillinger

Et godt inneklima

Organisering av arbeidet

Sikkerhet og god opplæring i bruk av teknisk utstyr

Bruk av personlig verneutstyr som f.eks vernebriller, vernesko, hjelm, hansker, arbeidstøy kl 2

Følge de regler som hovedentreprenører har på anleggene.

Holde fokus på miljø, med henhold til sortering av avfall

Minimere tomgangskjøring

Konkrete, målbare mål:

God HMS-kultur er en forutsetning for å lykkes med vår virksomhet. Dette innebærer at alle ledere og medarbeidere er kjent med og håndterer alle farer som kan være forbundet med arbeidet, både når det gjelder arbeidsmiljø og hvordan vi påvirker miljø og mennesker i våre omgivelser.

Våre HMS-mål for det neste året er derfor:

Sykefraværet skal ikke overstige 2,5 %

Redusere strømutgifter med 5%

Alle rapporter om uønskede hendelser, avvik og forbedringsforslag skal behandles innen 5 dager

Lysforhold på lageret sjekkes – sjekke og skifte ut rør og ev. lamper.

 

Lovverket sier:

Til § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon

§ 5 stiller krav til innholdet i og dokumentasjon av internkontroll. Etter nr. 2 skal alle arbeidstakere ha kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre arbeidet på en sikker og helse- og miljømessig forsvarlig måte. Dette innebærer også at arbeidstakerne er kjent med endringer i internkontrollen. Noen kunnskapskrav er regel- eller avtalefestet, f.eks. for verneombud, beredskapspersonell etc. Andre krav vil fremgå som en naturlig følge av virksomhetens art, aktiviteter eller risikoforhold.

Virksomheten må ha et mål for sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid som for andre 
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital